Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory naleznete zde:

Informace pro přijaté uchazeče:
Podle §60g Školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku vzdělávat se ve střední škole, podle §60g Školského zákona odst. 7, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno poštou, na požádání je možné si ho vyzvednout v kanceláři školy.

Informace pro nepřijaté uchazeče:
Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Všem nepřijatým uchazečům doporučujeme, aby si podali odvolání.

Menu