Výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé obory ze dne 5. 2. 2019 naleznete zde:

Informace pro přijaté uchazeče:
Podle §60g Školského zákona svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění na webu školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdání zápisového lístku vzdělávat se ve střední škole, podle §60g Školského zákona odst. 7, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Rozhodnutí o přijetí nebude zasláno poštou, na požádání je možné si ho vyzvednout v kanceláři školy.

Informace pro nepřijaté uchazeče:
Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Všem nepřijatým uchazečům doporučujeme, aby si podali odvolání.

Výsledky talentové zkoušky konané v pondělí 7. 1. 2019 a ve středu 9. 1. 2019:

  • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu)
  • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
  • 82-41-M/01 Užitá malba se zaměřrním na design interiéru

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v úterý 5. 2. 2019.

 

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola designu a módy, Prostějov,
podle §60, odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v plném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení
k naplnění předpokládaného stavu žáků do oborů středního vzdělávaní s maturitní zkouškou

  • 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu) – zařazeno do stipendijního programu Olomouckého kraje
  • 82-41-M/17 Multimediální tvorba
  • 82-41-M/01 Užitá malba se zaměřrním na design interiéru.

Termín pro odevzdání přihlášek:                                        30.11.2018
Talentové zkoušky:                                                                 7.1. nebo 9.1.2019

Všichni uchazeči, kteří odevzdají vyplněnou přihlášku, budou písemně informováni o podrobnostech talentové zkoušky.
Uchazeči, kteří uspějí u talentové zkoušky postupují do přijímacího řízení, jehož výsledky budou zveřejněny 5.2.2019 na webu školy.

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (Design oděvu)
Kritéria přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářsví oděvů.

82-41-M/17 Multimediální tvorba
Kritéria přijímacího řízení pro obor Multimediální tvorba.

82-41-M/01 Užitá malba a design interiéru
Kritéria přijímacího řízení pro obor Užitá malba.

 

Přihláška ke studiu na SŠ s talentovou zkouškou

Menu